Powrót na listę

Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym

Opis organizacji

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji w składzie 11 osób , oraz Rada Fundacji w składzie 7 osób . Członkowie Zarządu Fundacji i Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie . Zarząd Fundacji i Radę Fundacji obsługuje Biuro, w którym na umowę o dzieło i umowę zlecenie zatrudnione są cztery osoby: dyrektor biura , organizator pomocy materialnej – kancelista , księgowy , kasjer .

Zarząd Fundacji działa w formuje organu kolegialnego . Postanowienia – uchwały , zapisy w protokole posiedzeń Zarządu – podejmowane są na posiedzeniach Zarządu . Ten organ wypracowuje koncepcje działań organizacyjnych i promocyjnych w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych oraz trybu realizacji pomocy materialnej osobom jej oczekujących .

Jeżeli w latach 90 – tych XX wieku Zarządowi Fundacji do realizacji celów statutowych wystarczyło odbyć w ciągu roku kalendarzowego 3-4 posiedzeń , to w roku 2011 odbył ich 10.
W 2011 r Fundacja uzyskała następujące przychody:
- z odpisów 1% od podatku 178.509,73 zł
- z rzeczywistych darowizn 14.703,94 zł
- z zakupu fundacyjnych cegiełek 4.101,00 zł
- z odsetek od lokat 56.943,85 zł
Razem 254.258,52 zł
Z fundacyjnej pomocy skorzystało 197 osób
na kwotę 117.000,00 zł

Oferta organizacji

Celem fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na społeczną pomoc socjalną i zdrowotną
- emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin;
- byłych żołnierzy zawodowych nie będących emerytami wojskowymi zrzeszonymi w Związku oraz ich współmałżonków;
- wdów i sierot po zmarłych żołnierzach zwłaszcza w zakresie:
1) finansowego (doraźnego) wsparcia działań związanych z opieką socjalną nad osobami samotnymi, niepełno-
sprawnymi i przewlekle chorymi;
2) dorażnej pomocy finansowej w przypadku trudnych warunków materialnych i razie zdarzeń losowych;
3) częściowego pokrycia kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu ułatwiającego życie;
4) uzupełnienie środków na ochronę zdrowia, w przypadku długotrwałej choroby powodującej znaczący wzrost kosztów
utrzymania, ze wzglęgdu na konieczność zakupu drogich leków i opłatę zabiegów rehabilitacyjnych;
5) pomocy materialnej dla sierot po żołnierzach zawodowych, które z różnych przyczyn znzlazły się w trudnej sytuacji
materialnej lub zdrowotnej .

Galeria organizacji:

Dane teleadresowe

Telefon:

22 818 25 67

Telefon:

22 687 24 78

Fax:

22 818 25 67

Strona:
www.fundemerwoj.pl

Adres:

Ul. 11 Listopada 17 / 19 blok 2, lok. 101-103, Warszawa 03-446

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: Ul. 11 Listopada 17 / 19 blok 2, lok. 101-103 Warszawa 03-446Powrót na listę