Powrót na listę

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny

Opis organizacji

Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim (koło War­szawy) powstał za przy­czyną modlitw dzieci z przed­szkola. Zanim został tu wybu­do­wany Dom Misyjny, teren ten, nie uży­wany przez ponad dzie­sięć lat, był miej­scem spo­tkań alko­ho­li­ków. Jedna z miesz­ka­ją­cych w pobliżu sióstr Urszu­la­nek, odpo­wie­dzialna za przed­szkole, czę­sto razem z dziećmi modliła się na spa­ce­rze przy kapliczce Matki Bożej, znaj­du­ją­cej się na rogu tej pose­sji, o dobrych sąsia­dów. W marcu 1990 r. ten teren nabyli Misjo­na­rze. Dom pod wezwa­niem św. Fran­ciszka Ksa­we­rego, także patrona Zgro­ma­dze­nia, poświę­cił 4 listo­pada 1991 r. Pry­mas Pol­ski Kar­dy­nał Józef Glemp. Dom ten, który od początku peł­nił funk­cję kle­ry­katu Misjo­na­rzy, obec­nie po roz­bu­do­wie służy też jako Dom Reko­lek­cyjny dla osób z oko­lic War­szawy. W 1999 roku poświę­cono tam Drogę Krwi Chry­stusa – sie­dem kaplic wznie­sio­nych ku czci sied­miu sym­bo­licz­nych prze­lań Pana Jezusa. Pra­wie co mie­siąc (w III nie­dzielę) przy­jeż­dżają piel­grzymi aby czcić Krew Chrystusa.
Księża Misjo­na­rze Krwi Chry­stusa obecni na placówce

Ks. Hen­ryk Czu­bat CPPS
prze­ło­żony domu rekolekcyjno-formacyjnego
Od 1 wrze­śnia 2011 r. ks. Hen­ryk został mia­no­wany na prze­ło­żo­nego domu św. Fran­ciszka Ksa­we­rego. Do tej pory peł­nił funk­cję prze­ło­żo­nego domu św. Jozefa w Swa­rze­wie. Inkor­po­ra­cję wie­czy­stą w Zgro­ma­dze­niu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stusa zło­żył w 1992 r. Świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął w 2000 r.

Ks. Mariusz Szy­kuła CPPS
pre­fekt kle­ry­katu, mode­ra­tor Wspól­noty Krwi Chry­stusa w pod­re­gio­nie oża­row­skim, prze­wod­nik grupy piel­grzym­ko­wej żółto-biało-żółtej tzw. Jajecz­nicy w War­szaw­skiej Pie­szej Piel­grzymce Aka­de­mic­kiej, odpo­wie­dzialny za nie­dziele misyjne
Od 1 wrze­śnia 2010 r. pełni funk­cję pre­fekta kle­ry­katu, jest jed­no­cze­śnie ich for­ma­to­rem. Pocho­dzi z Zamo­ścia, inkor­po­ra­cję wie­czy­stą zło­żył w 2007 r., a świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął w 2008 r.

Ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
kate­cheta w gim­na­zjum i tech­ni­kum, odpo­wie­dzialny za dusz­pa­ster­stwo powo­ła­niowe, czu­wa­nia nocne w domu
Od 1 wrze­śnia jest kate­chetą w gim­na­zjum i tech­ni­kum w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Pocho­dzi z Gdań­ska, inkor­po­ra­cję wie­czy­sta zło­żył w 2009 r., a świę­ce­nia kapłań­skie w 2011 r.
Kle­ry­kat Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Dom Misyjny św. Fran­ciszka Ksa­we­rego od początku służy jako dom for­ma­cji dla kle­ry­ków. Kle­rycy korzy­stają z WSD Pal­lo­ty­nów w Ołta­rze­wie. Tam zdo­by­wają wie­dzę i stop­nie naukowe. Obec­nie jest 3 kle­ry­ków w Pol­sce oraz 3 kle­ry­ków w Chor­wa­cji (stan na 2012 r.).

Galeria organizacji:

Dane teleadresowe

Telefon:

22 722 12 57

Strona:
www.ozerow.cpps.pl

Adres:

ul. Zamoyskiego 19, Ożarów Maz. 05-850Adres: ul. Zamoyskiego 19 Ożarów Maz. 05-850Powrót na listę