Powiat Bełchatowski

Opis organizacji

Informacje o powiecie


zdj. Robert Król, uczestnik konkursu "Złap lato"


Powiat bełchatowski zlokalizowany jest w centrum Polski, w województwie łódzkim.Obejmuje dwie aglomeracje miejskie: Bełchatów oraz Zelów i sześć gmin wiejskich: Drużbice, Bełchatów, Kleszczów, Kluki, Szczerców, Rusiec.

Obszar powiatu bełchatowskiego wynosi ok. 968 km², co stanowi 5,3 procent obszaru województwa łódzkiego. Gęstość zaludnienia wynosi 117 osób na kilometr kwadratowy. W powiecie bełchatowskim mieszka 113 238 osób (dane z GUS z 2015 r.

Życie gospodarcze powiatu bełchatowskiego skupia się wokół przemysłu wydobywczego i energetycznego. Najważniejszym przedsiębiorstwem w powiecie jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ze swymi oddziałami: Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrownią Bełchatów. Bełchatowskie zagłębie paliwowo-energetyczne ma strategiczne znaczenie dla rozwoju całego regionu oraz odgrywa olbrzymią rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Potencjał powiatu bełchatowskiego to nie tylko zagłębie paliwowo-energetyczne, to również sektor małych i średnich przedsiębiorstw o ogromnych możliwościach. Dominują przedsiębiorstwa związane z zagłębiem paliwowo-energetycznym oraz branżą budowlaną.

Oferta organizacji

Powiat bełchatowski, jako powiat dbający o spójność przestrzenną, społeczną i gospodarczą z zachowaniem róznorodności w tych obszarach, chce przynajmniej do roku 2020 wpisywać się wprost w kierunki rozwoju regionu, kraju oraz Europy. W tym celu opracowana została strategia, która pozwoli zadbać o wzmacnianie potencjału powiatu, pielęgnować zróżnicowanie lokalne na swoim obszarze, a jednocześnie polepszać warunki życia mieszkańców i sukcesywnie zapewniać tę poprawę.

Strategia przedstawia cele strategiczne w trzech obszarach: gospodarczym, społecznym i przestrzennym. W pierwszym z nich wskazuje się, że powiat powinien postawić na rozwinięty system gospodarczy, oparty na wiedzy i innowacji. By go zrealizować, powinny być wdrażane niskoemisyjne i energooszczędne technologie, powinien rozwijać się tzw. zielony przemysł i usługi wykorzystujące odnawialne źródła energii. Strategia poleca wspierać małą przedsiębiorczość, promować powstawanie inkubatorów przedsiębiorczości i spółdzielni. W obszarze spójności społecznej zwraca się uwagę na podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży i osób dorosłych, politykę oświatową odpowiadającą zapotrzebowaniu rynkowi pracy i powszechniejsze stosowanie technik cyfrowych w edukacji. Zgodnie z nową strategią powinniśmy budować zintegrowane społeczeństwo z większą świadomością lokalną i regionalną, wspierać organizacje pozarządowe, rozwijać usługi rekreacyjne i turystyczne, przeciwdziałać wykluczeniom społecznym. Przed powiatem stawia się również zadanie dążenia do tego, by był on atrakcyjnym i dobrze skomunikowanym ośrodkiem. Pomocne w tym celu będzie inwestowanie w szybką komunikację z dużymi miastami, wspieranie potencjału turystycznego powiatu.

W opracowaniu strategii brali udział poprzez konsultacje społeczne także mieszkańcy. Wyniki przeprowadzonych ankiet zamieszczone są w dokumencie. Mieszkańcy wskazując atuty powiatu bełchatowskiego wymienili korzystne położenie wobec dróg krajowych, walory krajobrazowe i przyrodnicze, rezerwy terenów na cele inwestycyjne, rozbudowana infrastruktura turystyczno-sportowa. Jako największe szanse rozwojowe powiatu wskazali pozyskiwanie środków z UE, rozwój małej przedsiębiorczości, przeznaczanie obszarów na inwestycje. Przyznali również, że niektóre cele z poprzedniej strategii dla powiatu, obowiązującej do roku 2015, powinny być kontynuowane: wykorzystywanie potencjału gospodarczego w regionie (elektrownia, kopalnia, strefy przemysłowe) i niwelowanie rozbieżności społecznych wynikających np. z bezrobocia.

136 stron dokumentu zawiera wiele tabel i wykresów, dzięki czemu łatwiej jest czytać dane. Niektóre z nich dotyczą także poziomu województwa i kraju, co pozwala poznać usytuowanie powiatu w różnych aspektach w porównaniu z regionem łódzkim i Polską.

Dane teleadresowe

Telefon:

44 635 86 00

Strona:
http://www.powiat-belchatowski.pl/

Adres:

ul. Pabianicka 17 /19, Bełchatów 97-400

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe: